Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Best For Interiors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84823267 en is gevestigd aan Telgterweg 6 (3881LM) te Putten.

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Interieurstylist: de rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die styling diensten aan Gebruikers aanbiedt via de Website. Als abonnementhouder mogen zij gebruikmaken van de promotie- en inkoopmogelijkheden die Best For Interiors aanbiedt.
 3. Aanbod: het aanbod van een Interieurstylist aan een Gebruiker. Best For Interiors geeft enkel de contactgegevens van aangesloten Interieurstylisten weer. Gebruiker sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst met Interieustylist zonder tussenkomst van Best For Interiors.
 4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website https://bestforinteriors.nl aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Interieurstylist.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.
 6. Best For Interiors: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Interieurstylist. Best For Interiors biedt Interieurstylist de mogelijheid inkopen te doen bij gerenommeerde leveranciers.
 7. Website: de Website van Best For Interiors waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden Diensten van Interieurstylist(en).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Best For Interiors en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 3. Best For Interiors gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Best For Interiors. Best For Interiors zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van Best For Interiors.
 4. De Website van Best For Interiors is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten
 5. Door het boeken van een styling dienst op de website van Interieurstylist, gaat Gebruiker direct een Overeenkomst aan met de Interieurstylist voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Interieurstylist is Gebruiker gebonden aan de Dienst, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 6. Als aanbieder van de Website, is Best For Interiors geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Interieurstylist.
 7. De algemene voorwaarden van een Interieurstylist zijn overeenkomstig van toepassing op de Overeenkomst die gesloten wordt tussen een Interieurstylist en Gebruiker. Bij vragen en/of geschillen dient Gebruiker zich tot Interieurstylist te wenden.
 8. De Website bevat mogelijk links naar websites van Interieurstylist. Op de websites van Interieurstylist kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Best For Interiors is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van Interieurstylist.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het Aanbod van Interieurstylist(en) wordt door Best For Interiors gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Interieurstylist aangeleverde informatie. Best For Interiors is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Interieurstylist op de Website.
 2. Het Aanbod van Interieurstylist op de Website van Best For Interiors kan afwijken van het Aanbod op de eigen gehanteerde website van Interieurstylist. Best For Interiors zal het nodige doen om het gepubliceerde Aanbod van Interieurstylist overeen te laten komen met het Aanbod op de website van Interieurstylist. Best For Interiors is echter niet aansprakelijk in het geval het Aanbod afwijkt.
 3. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Interieurstylist te boeken en/of te betalen.

Artikel 4 – Gebruik van de Website

 1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best For Interiors.
 2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Best For Interiors, alsmede op de goede naam van Best For Interiors. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Best For Interiors en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Best For Interiors aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
 4. Best For Interiors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Best For Interiors is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Best For Interiors bekend was.
 5. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Best For Interiors onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 6. Best For Interiors is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
 7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Best For Interiors, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:
  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Best For Interiors, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Best For Interiors of derden hindert of schade toebrengt.
 9. Best For Interiors is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 – Notice and Takedown

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Best For Interiors gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Best For Interiors komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Best For Interiors of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Best For Interiors tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Best For Interiors zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Best For Interiors aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Best For Interiors over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@bestforinteriors.nl.
 6. Indien Best For Interiors constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Best For Interiors het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Website

 1. Best For Interiors staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Best For Interiors spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Best For Interiors is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website opschorten. Best For Interiors is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Best For Interiors biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Best For Interiors is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Interieurstylisten en de uitvoering daarvan.
 3. Best For Interiors heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden styling diensten door Interieurstylisten. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Best For Interiors is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Interieurstylist niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 7 – Totstandkoming, annulering overeenkomst en betaling Interieurstylist

 1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Interieurstylist komt tot stand op het moment dat daarvan volgens de algemene voorwaarden van de Interieurstylist sprake is of op enig ander moment zoals tussen een Interieurstylist en Gebruiker is overeengekomen.
 2. Annulering van een overeenkomst tussen een Interieurstylist en een Gebruiker geschiedt op de wijze als is uiteengezet in de algemene voorwaarden van de Interieurstylist of op enige andere wijze zoals tussen een Interieurstylist en Gebruiker is overeengekomen.
 3. Voor al hetgeen omtrent het onderwerp van betalingen van de dienst van een Interieurstylist wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de Interieurstylist of naar de specifieke afspraken tussen een Interieurstylist en Gebruiker.

Artikel 8 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Best For Interiors is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Best For Interiors, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Best For Interiors en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Best For Interiors buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Best For Interiors alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Best For Interiors, (ii) afname van de diensten van Interieurstylisten via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Best For Interiors en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
 3. Best For Interiors sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Indien en voor zover Best For Interiors aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Best For Interiors vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Best For Interiors binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Best For Interiors.

Artikel 9 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Best For Interiors voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Interieurstylist, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Best For Interiors, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Interieurstylist en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Interieurstylist op grond van een Aanbod.

Artikel 10 – Klachten

 1. 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Best For Interiors, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@bestforinterieurs.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Best For Interiors de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Best For Interiors zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 11 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Best For Interiors vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Best For Interiors en Gebruiker, en Best For Interiors en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Best For Interiors en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Download

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Harderwijk, 30 november 2020